Russian Art

Borovikovsky, V. L. Dmitri Prokofievich Troshchinsky. 1793 - 1796

Notes:
Portrait of the Secretary of State Dmitri Prokofievich Troshchinsky (1754-1829) (00183)
Copyright ©. George Mitrevski. Auburn University. e-mail:mitrege@auburn.edu