George Mitrevski

State Archive of the Republic of Macedonia. Државен архив на Република Македонија

Одделение Битола

Одделение Куманово

Одделение Прилеп

Одделение Охрид

Одделение Струмица

Одделение Велес

Одделение Тетово

Одделение Штип

Одделение Скопје

Централен дел - Скопје

Архивски фондови на државну органи, установи и други институции - 1

Архивски фондови на државну органи, установи и други институции - 2

Архивски фондови на државну органи, установи и други институции - Стар водич

Водич низ микрофилмувана архивска граѓа од странска провениенција


Dr. George Goce Mitrevski
mitrevski@auburn.edu